Sign In

Chi cục THADS Nghi Lộc thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán Thẩm định giá tài sản số 20/TB-CCTHADS ngày 24/01/2022: Quyền sử dụng đất thửa đất 1064, tờ bản đồ số 05, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc

24/01/2022

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: