Sign In

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (11/01/2023)

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 14/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An (viết tắt là Chỉ thị số 16-CT/TU), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An đã tiến hành sơ kết để đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn và rút ra bài học kinh nghiệm sau 05 năm thực hiện.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2023. (30/12/2022)

Ngày 30 tháng 12  năm 2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công đoàn Cục tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2023.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2022 (23/12/2022)

Trong 02 ngày (ngày 22-23/12/2022), Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2022 cho đội ngũ công chức làm công tác thi hành án dân sự trên địa bàn toàn tỉnh.
 

UBND TỈNH NGHỆ AN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH NĂM 2022, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2023 (22/11/2022)

Cục THADS tỉnh Nghệ An đã có nhiều giải pháp đột phá sáng tạo mang lại kết quả cao về công tác THADS, HC năm 2022.
Các tin đã đưa ngày: