Điển hình tiên tiến

Hội thao các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp

Chào mừng Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7), 20 năm ngày chuyển giao công tác thi hành án và 68 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp. Ngày 13/7 vừa qua, được sự đồng ý của Tổng cục Thi hành án dân sự, Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Hội thao các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2013, với mục đích chào mừng Ngày truyền thống Thi hành án dân sự, đồng thời duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong công chức, người lao động, nâng cao thể lực, trí lực góp phần phục vụ tốt hơn công tác chuyên môn.

Thành tích nổi bật trong công tác thi hành án dân sự

Thi hành án dân sự góp phần bảo đảm thực thi công lý và phát triển kinh tế của đất nước

Với mục tiêu phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, trên cơ sở nền tảng lý luận của chủ nghĩa C.Mác-Lênin về “biến nhà nước từ cơ quan đứng trên xã hội thành cơ quan hoàn toàn phục tùng xã hội” và tư tưởng Hồ Chí Minh về một nền dân chủ XHCN chân chính “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân”, “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng xác định “Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo” là một trong những phương diện căn bản của xã hội XHCN mà nhân dân ta xây dựng. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, XI, XII của Đảng [1] và Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định Nhà nước pháp quyền XHCN phải quản lý xã hội bằng pháp luật, thượng tôn pháp luật, giữ vai trò kiến tạo, tạo dựng không gian chính trị-pháp lý nhằm chăm lo hạnh phúc và sự phát triển của mỗi người, bảo đảm và phát huy các quyền cơ bản của con người, trong đó có quyền được sống trong một xã hội trật tự, ổn định, dựa trên nền tảng các giá trị pháp quyền cơ bản.