Số công văn 4967/BTP-TCTHADS
Ngày ban hành 03/12/2014
Tên công văn Công văn về việc hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự
Mô tả Bộ Tư pháp nhận được công văn của một số Cục Thi hành án dân sự phản ánh về một số vướng mắc trong việc áp dụng Điều 48, Điều 75 Luật Thi hành án dân sự và một số quy định của Nghị định số 125/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự (sau đây gọi chung là Nghị định số 125/2013/NĐ-CP). Sau khi thống nhất quan điểm với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp có ý kiến trả lời cụ thể tại nội dung đính kèm dưới đây.
Lĩnh vực Nghiệp vụ tổ chức THADS
Nội dung
Bản Pdf

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các file đính kèm