Tên tài liệu HỆ THỐNG BIỂU MẪU THỐNG KÊ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 01/2013/TT-BTP NGÀY 03 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA BỘ TƯ PHÁP
Trích yếu
Lĩnh vực
Công văn hướng dẫn
Nội dung Ngày 03/1/2013, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư óố 01/2013/TT-BTP hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự.
Để tạo thuận lợi cho các đơn vị thuộc Bộ, các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện Thông tư  này, Ban Biên tập xin cung cấp các văn bản có liên quan:
1. Thông tư số 01/2013/TT-BTP hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự.
2. Hệ thống biểu mẫu thống kê thi hành án dân sự ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tư pháp, bao gồm:
 
Số TT Tên biểu mẫu Ký hiệu biểu mẫu
1 Kết quả thi hành án dân sự tính bằng việc chủ động thi hành án 01/TK-THA
 
2 Kết quả thi hành án dân sự tính bằng việc theo đơn yêu cầu  thi hành án 02/TK-THA
 
3 Kết quả thi hành án dân sự tính bằng tiền  chủ động thi hành án 03/TK-THA
 
4 Kết quả thi hành án dân sự tính bằng tiền theo đơn yêu cầu thi hành án 04/TK-THA
 
5 Kết quả thi hành án dân sự tính bằng tiền theo tổ chức, cá nhân được thi hành án 05/TK-THA
 
6 Kết quả thi hành án dân sự tính bằng việc chia  theo cơ quan Thi hành án và Chấp hành viên 06/TK-THA
 
7 Kết quả thi hành án dân sự tính bằng tiền chia  theo cơ quan Thi hành án và Chấp hành viên 07/TK-THA
 
8 Số việc đề nghị Tòa án xét miễn, giảm và kết quả xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự 08/TK-THA
 
9 Số việc, tiền trong các bản án, quyết định Tòa án tuyên không rõ, có sai sót, cơ quan Thi hành án đã yêu cầu giải thích, kiến nghị và kết quả trả lời của Tòa án có thẩm quyền 09/TK-THA
 
10 Số việc cưỡng chế thi hành án không huy động lực lượng và có huy động lực lượng 10/TK-THA
 
11 Khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong thi hành án dân sự 11/TK-THA
 
12 Tố cáo và giải quyết tố cáo trong thi hành án dân sự 12/TK-THA
 
13 Kết quả thực hiện chỉ tiêu biên chế và cơ cấu công chức của cơ quan Thi hành án dân sự 13/TK-THA
 
14 Trình độ công chức của cơ quan Thi hành án dân sự 14/TK-THA
 
15 Số cuộc giám sát và kết quả thực hiện kết luận giám sát 15/TK-THA
 
16 Số cuộc kiểm sát và kết quả kiểm sát 16/TK-THA
 
17 Số việc, số tiền trong bản án, quyết định có kháng nghị và kết quả xử lý kháng nghị của Toà án và Viện Kiểm sát 17/TK-THA
 
18 Số việc, số tiền bồi thường của Nhà nước trong thi hành án dân sự 18/TK-THA
 
19 Số việc đôn đốc thi hành án hành chính 19/TK-THA
 

Hướng dẫn ghi chép biểu mẫu và cách tính một số chỉ tiêu trong báo cáo thống kê thi hành án dân sự
Bản Pdf
Các file đính kèm