Tên tài liệu DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Trích yếu
Lĩnh vực
Công văn hướng dẫn
Nội dung PHỤ LỤC SỐ 04
(Kèm theo Thông tư số  91//2010/TT-BTC ngày 17 / 6 / 2010 của Bộ Tài chính)
 
I- DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 
 
 
STT
 
 
Tên biểu
 
 
Ký hiệu
Thời hạn lập báo cáo Nơi gửi đến
Lưu đơn vị Cơ quan cấp trên trực tiếp
1 2 3 4 5 6
A Hệ thống báo cáo tài chính        
1 Bảng Cân đối tài khoản B01-THA Quý, Năm x x
2 Báo cáo kết quả hoạt động thi hành án B02CT-THA Quý, Năm x x
3 Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động thi hành án toàn ngành B02TH-THA Quý, Năm x x
4 Thuyết minh báo cáo kết quả hoạt động thi hành án B03-THA Quý, Năm x x
5 Báo cáo tài sản, tang vật thu chưa xử lý B04-THA Quý, Năm Khi có yêu cầu Khi có yêu cầu
6 Báo cáo phân tích số dư tài khoản B05-THA Quý, Năm Khi có yêu cầu Khi có yêu cầu
B Hệ thống báo cáo kế toán quản trị        
7 Báo cáo đối chiếu chi tiết kết quả THA B06-THA Kết thúc việc THA Tại đơn vị Khi có yêu cầu
8 Các báo cáo kế toán quản trị khác (*)        
 
(*) Các báo cáo kế toán quản trị khác do Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án cấp tỉnh ban hành phục vụ công tác quản lý, điều hành của Tổng cục, Cục Thi hành án dân sự.
Bản Pdf
Các file đính kèm