Tên tài liệu DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN
Trích yếu
Lĩnh vực
Công văn hướng dẫn
Nội dung
PHỤ LỤC SỐ 03
(Kèm theo Thông tư số  91/2010 /TT-BTC  ngày  17/ 6 /  2010 của Bộ Tài chính)
 
I- DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN
STT Tên Sổ Ký hiệu mẫu sổ
1 Sổ nhật ký chung Mẫu S01- THA
2 Sổ cái Mẫu S02- THA
3 Sổ quỹ tiền mặt Mẫu S03- THA
4 Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc Mẫu S04- THA
5 Sổ theo dõi tiền mặt, tiền gửi bằng ngoại tệ (hoặc vàng, bạc, đá quý, chứng chỉ có giá) Mẫu S05- THA
6 Sổ kho theo dõi tài sản, tang vật Mẫu S06- THA
7 Thẻ kho theo dõi tài sản, tang vật Mẫu S06a- THA
8 Sổ chi tiết tài khoản Mẫu S07- THA
9 Sổ theo dõi chi tiết theo vụ việc Mẫu S08-THA
10 Bảng cân đối số phát sinh Mẫu S09-THA
 
 
Bản Pdf
Các file đính kèm