Danh sách >> Chi tiết biểu mẫu
 
Tiêu đề: Biểu mẫu thống kê Thi hành án dân sự
Lĩnh vực: Nghiệp vụ thống kê
Trích yếu: Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự.
Ngày tạo: 14/01/2016
Biểu mẫu: Bieu mau TK tu 01 den 19.xls