Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá số: 160/TB-CCTHADS ngày 30/01/2024 (vụ Trần Văn Quang, Trần Thị Hiếu)

30/01/2024

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LONG AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
THÀNH PHỐ TÂN AN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 160/TB-CCTHADS Tân An, ngày 30 tháng 01 năm 2024
 
THÔNG BÁO
Về kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản
                  
          Căn cứ Quyết định số: 67/2023/QĐST-DS ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định số: 71/2023/QĐST-DS ngày 24 tháng 8 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định số: 66/2023/QĐST-DS ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định số: 68/2023/QĐST-DS ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định số: 72/2023/QĐST-DS ngày 25 tháng 8 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định số: 75/2023/QĐCNHGT-DS ngày 27 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 34/QĐ-CCTHADS ngày 03 tháng 10 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 1548/QĐ-CCTHADS ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 32/QĐ-CCTHADS ngày 03 tháng 10 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 08/QĐ-CCTHADS ngày 03 tháng 10 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 33/QĐ-CCTHADS ngày 03 tháng 10 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 10/QĐ-CCTHADS ngày 03 tháng 10 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 31/QĐ-CCTHADS ngày 03 tháng 10 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 11/QĐ-CCTHADS ngày 03 tháng 10 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 35/QĐ-CCTHADS ngày 03 tháng 10 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 13/QĐ-CCTHADS ngày 03 tháng 10 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 360/QĐ-CCTHADS ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 10/QĐ-CCTHADS ngày 21 thán 11 năm 2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 24 tháng 01 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 133/TB-CCTHADS ngày 24 tháng 01 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Hết thời hạn công khai lựa chọn, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định giá của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá LAHA, địa chỉ trụ sở: Tầng 6, P1-06-50-E Tòa nhà Charmington La Pointe, số 181 Cao Thắng Nối Dài, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ chi nhánh Long An: số 15A Hùng Vương, khu phố 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An và Công ty Cổ phần Thẩm định giá Việt Tín, địa chỉ trụ sở: Tầng 5, Tòa nhà TSA, số 43 Nguyễn Sơn hà, phường 5, quận 3,  thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ chi nhánh: Số H-6 đường số 1, Khu dân cư – Khu hành chính tỉnh, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Căn cứ kết quả chấm điểm theo Quyết định về việc ban hành Quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản đề thi hành án số: 1079/QĐ-TCTHADS ngày 25/12/2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự. Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An thông báo cho:
Người được thi hành án:
1. Bà Nguyễn Thị Kim Cương - 1972, địa chỉ: số 90/5 Trần Phong Sắc, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
2. Bà Nguyễn Thị Kim Em - 1975, địa chỉ: số 156 tỉnh lộ 827, phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
3. Bà Đặng Thị Nhã – 1953, địa chỉ: số 28 Phan Văn Đạt, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
4. Bà Nguyễn Thị Thu Duyên - 1967, địa chỉ: số 22 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
5. Bà Đặng Thị Ngọc Dung - 1968, địa chỉ: số 48 Nguyễn Cửu Vân, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
6. Bà Nguyễn Thị Thông - 1966, địa chỉ: Số 78D đường Lưu Văn Tế, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Người phải thi hành án: bà Trần Thị Hiếu – 1970 và ông Trần Văn Quang - 1968, cùng địa chỉ: Số 92/20A Trần Phong Sắc, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An;
Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến tài sản:
Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Long An, địa chỉ: số 16 Trà Quý Bình, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá các tài sản đã kê biên của bà Trần Thị Hiếu – 1970 và ông Trần Văn Quang - 1968, cùng địa chỉ: Số 92/20A Trần Phong Sắc, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá LAHA.
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An thông báo để bà Nguyễn Thị Kim Cương, bà Nguyễn Thị Kim Em, bà Đặng Thị Nhã, bà Nguyễn Thị Thu Duyên, bà Đặng Thị Ngọc Dung, bà Nguyễn Thị Thông, bà Trần Thị Hiếu, ông Trần Văn Quang, Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Long An biết.                          
                                                                           CHẤP HÀNH VIÊN
  Nơi nhận:
- Đương sự;
- Cổng thông tin điện tử của Tổng cục THADS; 
- Trang thông tin điện tử của Cục THADS tỉnh;
-Viện KSND thành phố Tân An;
- Lưu: VT, HSTHA.
 
                                                                                                     Đặng Thị Ngọc Hưởng
 
File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: