Thông báo số 2524/TB-CCTHADS ngày 30/11/2023 về lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản vụ Võ Thị Xuân của Chấp hành viên THADS thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Ngày bắt đầu: 01/12/2023 -- Ngày kết thúc: 04/12/2023

Thông báo số 2524/TB-CCTHADS ngày 30/11/2023 về lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản vụ Võ Thị Xuân của Chấp hành viên THADS thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

File đính kèm

Ngày: 01/12/2023