Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Châu Thànhthông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 310/TB-CCTHADS ngày 01/12/2023

Ngày bắt đầu: 01/12/2023 -- Ngày kết thúc: 29/02/2024

Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Châu Thànhthông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 310/TB-CCTHADS ngày 01/12/2023

Ngày: 01/12/2023