Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phạm Văn Chàng- Phan Thị Tám (CHV Hồ Quang Khải)

Ngày bắt đầu: 29/12/2023 -- Ngày kết thúc: 29/01/2024

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài  để đảm bảo thi hành dân sự vụ Phạm Văn Chàng- Phan Thị Tám (CHV Hồ Quang Khải). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 76/TB-CCTHADS ngày 29/12/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Ngày: 29/12/2023