Chi cục THADS quận Đống Đa Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản cưỡng chế thi hành án.

Ngày bắt đầu: 27/02/2024 -- Ngày kết thúc: 29/02/2024

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 1014/TB-CCTHADS ngày 27/02/2024 của Chấp hành viên chi cục THADS quận Đống Đa.

Ngày: 27/02/2024