Thông báo sửa đổi bổ sung Thông báo bán giá tài sản số 142/TB-CCTHADS ngày 29/02/2024 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Sơn Trà

Ngày bắt đầu: 01/03/2024 -- Ngày kết thúc: 22/03/2024

Chi Cục Thi hành án dân sự quận Sơn Trà Thông báo sửa đổi bổ sung Thông báo bán giá tài sản

​Chi Cục Thi hành án dân sự quận Sơn Trà Thông báo sửa đổi bổ sung Thông báo bán giá tài sản

Ngày: 01/03/2024