Chi cục THADS huyện Đức Hòa thông báo lực chọn tổ chức thẩm định giá vụ Lê Văn Thiệu số: 251/TB-CCTHADS ngày 15/4/2024

Ngày bắt đầu: 15/04/2024 -- Ngày kết thúc: 17/04/2024

vụ Lê Văn Thiệu

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 98 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Bản án số: 147/2021/DSST ngày 01 tháng 02 năm 2021 của Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định thi hành án số: 1896/QĐ-CCTHADS  ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số: 52/QĐ-CCTHADS ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
 Căn cứ thông báo cưỡng chế số: 194/TB-CCTHADS ngày 01 tháng 4 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
   Căn cứ biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Căn cứ Biên bản thỏa thuận về giá tài sản, về tổ chức thẩm đinh giá, bán đấu giá tài sản ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Ngày 12/4/2024, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa phối hợp cùng với các cơ quan, ban ngành huyện Đức Hòa và xã Đức Hòa Thượng tiến hành kê biên tài sản của ông Lê Văn Thiệu – sinh năm 1972, địa chỉ thường trú: 322 Lô 10 Cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh là Quyền sử dụng đất tại thửa số 658, diện tích 100 m2, loại đất ONT và thửa 659, diện tích 330 m2, loại đất CLN, cùng tờ bản đồ số 23 (diện tích theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Lê Văn Thiệu đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).
Thửa mới 11 (cũ 659), diện tích 323,3 m2, đất CLN và thửa 12 (cũ 658), diện tích 100 m2, đất ONT, cùng tờ bản đồ số 66 (cũ 23), theo mãnh trích đo địa chính số 517-2023 ngày 06/12/2023 của Công ty TNHH đo đạc nhà đất Hưng Phú được Chi nhánh văn phong đăng ký đất đai tại huyện Đức Hòa duyệt ngày 25/12/2023.
Do tại thời điểm kê biên ông Lê Văn Thiệu vắng mặt, không thỏa thuận được về giá tài sản, về việc chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên nêu trên. Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, địa chỉ: Ô 7 khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cần lựa chọn tổ chức thẩm định giá để ký hợp đồng dịch vụ thẩm định giá các tài sản đã kê biên để bảo đảm thi hành án, như sau:
Quyền sử dụng đất tại thửa mới 11 (cũ 659), diện tích 323,3 m2, đất CLN và thửa 12 (cũ 658), diện tích 100 m2, đất ONT, cùng tờ bản đồ số 66 (cũ 23), theo mãnh trích đo địa chính số 517-2023 ngày 06/12/2023 của Công ty TNHH đo đạc nhà đất Hưng Phú được Chi nhánh văn phong đăng ký đất đai tại huyện Đức Hòa duyệt ngày 25/12/2023.
Vậy, thông báo để các tổ chức thẩm định giá trên địa bàn tỉnh Long An biết, đăng ký.
Hồ sơ đăng ký bao gồm:
1. Văn bản đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ thẩm định giá;
2. Hồ sơ năng lực và bảng chấm điểm theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Quyết định số: 1079/QĐ-TCTHADS ngày 25/12/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự:
 
 
 
Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 16 tháng 4 năm 2024 đến hết ngày 17  tháng 4 năm 2024 (trong giờ hành chính).
Hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa.
Địa chỉ nộp hồ sơ: Ô 7 khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (ĐT: CHV Hiếu 0797297113)./.

Nơi nhận:
- Trang thông tin điện tử Cục THADS tỉnh Long An;
- Đương sự;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa;
- Lưu: VT, HSTHA.
                      CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
                          
                            Nguyễn Văn Hiếu

File đính kèm

Ngày: 17/04/2024