Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 412/TB-CCTHADS ngày 16/4/2024 của Chi Cục Thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ

Ngày bắt đầu: 17/04/2024 -- Ngày kết thúc: 24/04/2024

Chi Cục Thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản 

Chi Cục Thi hành án dân sự quận Cẩm Lệ Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản 

Ngày: 17/04/2024