Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản công của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh số 491/TB-CTHADS ngày 17 tháng 4 năm 2024

Ngày bắt đầu: 17/04/2024 -- Ngày kết thúc: 31/07/2024

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản công của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh số 491/TB-CTHADS ngày 17 tháng 4 năm 2024

Ngày: 17/04/2024