Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng theo hình thức học trực tuyến

V/v chiêu sinh lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng theo hình thức học trực tuyến

Ngày: 22/04/2020