Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính; lãnh đạo, quản lý cấp phòng theo hình thức trực tuyến

V/v chiêu sinh lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính; lãnh đạo, quản lý cấp phòng theo hình thức trực tuyến

Học viện Tư pháp vừa ban hành Thông báo số 579/TB-HVTP ngày 12/6/2020 về việc thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính; lãnh đạo, quản lý cấp phòng theo hình thức trực tuyến

Trung tâm

File đính kèm

Ngày: 17/06/2020