Thông báo về việc đề nghị viết bài cho số chuyên đề 200 trang “Pháp luật về thi hành án hành chính” trên Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

Nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, trao đổi và tìm hiểu những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác thi hành án hành chính, thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021 của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật được phê duyệt theo Quyết định số 145/QĐ-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với Tạp chí Dân chủ và Pháp luật tổ chức biên tập và xuất bản số chuyên đề 200 trang chuyên sâu về “Pháp luật về thi hành án hành chính”.

Tổng cục Thi hành án dân sự trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài Hệ thống Thi hành án dân sự quan tâm, viết bài về những nội dung liên quan đến số chuyên đề nêu trên.
Bài viết được xây dựng không quá 15 trang, xin gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự (Vụ Nghiệp vụ 3) trước ngày 10/8/2021 để tổng hợp, biên tập và gửi Tạp chí Dân chủ và Pháp luật chỉnh lý, xuất bản theo kế hoạch; đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ email: quyntk@moj.gov.vn.
Mọi thông tin cần trao đổi, đề nghị liên hệ Đ/c Nguyễn Thị Kim Quy, Thẩm tra viên chính Tổng cục Thi hành án dân sự, ĐT: 024.62739478/0912438143.
Tổng cục Thi hành án dân sự trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, đơn vị và cá nhân./.
 

Ngày: 20/07/2021