Thông báo về việc đăng tải tài liệu tập huấn phần mềm quản lý văn bản và phần mềm hỗ trợ trực tuyến

Tổng cục thi hành án dân sự đăng tải tài liệu tập huấn phần mềm quản lý và bản và phần mềm hỗ trợ trực tuyến tại mục Thông tin nội bộ - Tài liệu họp, hội nghị của Cổng thông tin điện tử thi hành án dân sự. Đề nghị các địa phương in tài liệu để sử dụng tại hội nghị tập huấn. 

Ngày: 11/09/2019