Thông báo việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghề Thừa phát lại năm 2022 theo phương thức trực tuyến kết hợp tập trung

V/v Thông báo việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghề Thừa phát lại năm 2022 theo phương thức trực tuyến kết hợp tập trung

Ngày: 20/01/2022