Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị (Chương trình đạo tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở - Hệ tập trung 6 tháng)

V/v Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị (Chương trình đạo tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở - Hệ tập trung 6 tháng)

Ngày: 24/08/2022