Chi cục THADS huyện Trần Văn Thời thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản, theo Thông báo số 78/TB-CCTHADS ngày 20/03/2023

Ngày bắt đầu: 23/03/2023 -- Ngày kết thúc: 28/03/2023

Chi cục THADS huyện Trần Văn Thời thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản, theo Thông báo số 78/TB-CCTHADS ngày 20/03/2023

File đính kèm

Ngày: 23/03/2023