Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chứa thẩm định giá để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Trần Thị Hai (CHV Trần Thị Thu Bình)

Ngày bắt đầu: 23/03/2023 -- Ngày kết thúc: 24/04/2023

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chứa thẩm định giá để đảm bảo thi hành dân sự vụ bà Trần Thị Hai (CHV Trần Thị Thu Bình). Chi tiết theo tập tin “Thông báo số 212/TB-CCTHADS ngày 23/3/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang” đính kèm.

Ngày: 23/03/2023