Chi cục THADS huyện Đức Hòa Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá vụ lê Thị Thắm

Ngày bắt đầu: 23/03/2023 -- Ngày kết thúc: 29/03/2023

Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá vụ lê Thị Thắm

Căn cứ Bản án số: 26/2022/DSST ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;
          Căn cứ Quyết định thi hành án số: 1974, 1976/QĐ-CCTHADS ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
          Căn cứ Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản thi hành án số: 07/QĐ-CCTHADS ngày 21 tháng 02 năm 2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
          Căn cứ Thông báo về việc thỏa thuận chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên số:…../TB.CCTHADS ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa.
          Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản như sau:
          1.Tên đơn vị có tài sản thẩm định giá:
             Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, địa chỉ: ô 7, khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
          2.Tên tài sản thẩm định giá:
          Quyền sử dụng đất diện tích 157 m2  thuộc thửa số 72, loại đất LUA, tờ bản đồ số 27, tọa lạc tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất do ông Lê Văn Thế đứng tên.
           Quyền sử dụng đất diện tích 1.022,80 m2 thuộc thửa số 43 , loại đất LUA, tờ bản đồ số 5-4-4, tọa lạc tại thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất do bà Lê Thị Thắm đứng tên.
           3. Mục đích thẩm định giá:
           Xác định giá trị tài sản tại thời điểm hiện tại để làm cơ sở đưa ra tổ chức bán đấu giá.
           4.Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản:
           Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản theo các tiêu chí sau:
           -Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc danh sách được Cục trưởng Cục thi hành án tỉnh Long An phê duyệt.
            -Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.
            - Đáp ứng đủ tiêu chuẩn của hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Nghị định số 89/2013/NĐCP ngày 06/8/2013của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật giá về thẩm định giá; Thông tư số 38/TT-BTC ngày 23/8/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2013/NĐCP ngày 06/8/2013của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật giá về thẩm định giá; Thông tư số 204/2014/BTC ngày 23/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá.
           - Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá.
 - Giá dịch vụ thẩm định trọn gói.
            - Các tiêu chí khác: cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.
           5.Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:
           Tổ chức thẩm định giá tài sản trên địa bàn tỉnh Long An có đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức thẩm định giá trực tiếp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An trong các ngày làm việc từ ngày 23/3/2023 đến hết ngày 30/3/2023 (Trong giờ hành chính: sáng từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút).
            Khi cần thiết liên hệ Chấp hành viên Nguyễn Thái Nguyên, số điện thoại: 0948481732.
                                                                                                              
Nơi nhận:                                                                          CHẤP HÀNH VIÊN                
- Trang TTĐT Cục THADS tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh Long An
(Mục thông tin đấu giá, đấu thầu)
- Niêm yết tại  trụ sở Chi cục THADS ;
- VKSND huyện;
- Lưu HSTHA.                                                                                          Nguyễn Thái Nguyên
 

Ngày: 23/03/2023