Chi cục THADS huyện Cái Nước thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản, theo Thông báo số 18/TB-THADS ngày 7/4/2023

Ngày bắt đầu: 13/04/2023 -- Ngày kết thúc: 18/04/2023

Chi cục THADS huyện Cái Nước thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản, theo Thông báo số 18/TB-THADS ngày 7/4/2023

File đính kèm

Ngày: 13/04/2023