Chi cục THADS huyện Pác Nặm Thông báo lựa chọn thẩm định giá tài sản

Ngày bắt đầu: 02/06/2023 -- Ngày kết thúc: 03/06/2023

Tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất
Đ/C: tại xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Ngày: 02/06/2023