Thông báo V/v Công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản theo TB số 524/TB-CCTHADS ngày 31/5/2023 Chi Cục THADS thành phố Vũng Tàu

Ngày bắt đầu: 31/05/2023 -- Ngày kết thúc: 31/07/2023

Thông báo V/v Công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản theo TB số 524/TB-CCTHADS ngày 31/5/2023 Chi Cục THADS thành phố Vũng Tàu

File đính kèm

Ngày: 31/05/2023