Chi cục THADS huyện Đầm Dơi thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản, theo Thông báo số 421/TB-CCTHADS ngày 17/8/2023

Ngày bắt đầu: 17/08/2023 -- Ngày kết thúc: 19/08/2023

Chi cục THADS huyện Đầm Dơi thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản, theo Thông báo số 421/TB-CCTHADS ngày 17/8/2023

File đính kèm

Ngày: 17/08/2023