Thông báo số 103/TB-CTHADS về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình

Ngày bắt đầu: 17/08/2023 -- Ngày kết thúc: 31/12/2023

Thông báo số 103/TB-CTHADS về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình 

Ngày: 17/08/2023