Chi cục THADS huyện Đức Hòa thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản bà Nguyễn Thị Liêm số: 832/TB-CCTHADS nagỳ 06/110/2023

Ngày bắt đầu: 06/11/2023 -- Ngày kết thúc: 08/11/2023

bà Nguyễn Thị Liêm 

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 98 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014;
          Căn cứ Bản án số: 331/2022/DS-PT ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An;
          Căn cứ Quyết định thi hành án số: 1065/QĐ-CCTHADS ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
  Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 25/QĐ-CCTHADS ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa;
Do Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, địa chỉ: Ô 7, khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cần lựa chọn tổ chức thẩm định giá để ký hợp đồng dịch vụ thẩm định giá các tài sản đã kê biên để bảo đảm thi hành án, như sau: Quyền sử dụng đất thuộc một phần thửa số 1632 (thửa cũ) thửa đất mới số 1550, tờ bản đồ số 4 (tờ bản đồ cũ) tờ bản đồ mới số 12, loại đất ONT, diện tích 327,7m2, tọa lạc tại ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An do bà Nguyễn Thị Liêm đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
          Vậy, thông báo để các tổ chức thẩm định giá trên địa bàn tỉnh Long An biết, đăng ký.
Hồ sơ đăng ký bao gồm:
1. Văn bản đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ thẩm định giá.
2. Hồ sơ năng lực (giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, dịch vụ công ty cung cấp; mô hình, quy trình thực hiện; nhân sự; giấy tờ pháp lý; dự án tiêu biểu) và tài liệu khác có liên quan.
Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 07 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 08 tháng 11 năm 2023.
Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính.
Địa chỉ nộp hồ sơ: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, địa chỉ: Ô 7, khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Nơi nhận:
- Trang thông tin điện tử Cục THADS tỉnh.
- Đương sự;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa;
- Lưu: VT, HSTHA.
                      CHẤP HÀNH VIÊN
    Mai Minh Tân

File đính kèm

Ngày: 06/11/2023