Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh lựa chọn tổ chức thẩm định giá theo Thông báo số 1199/TB ngày 0711/2023

Ngày bắt đầu: 07/11/2023 -- Ngày kết thúc: 08/11/2023

Thẩm định tài sản kê biên là:
    1.  Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 379, tờ bản đồ số 59, diện tích 79m2 tại địa chỉ phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh theo Giấy chứng nhận QSDĐ số CC 246050 do UBND thành phố Bắc Ninh cấp ngày 04/11/2015, ngày 27/07/2016 Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bắc Ninh xác nhận bà Đặng Tố Nga nhận chuyển nhượng.
2. Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 380, tờ bản đồ số 59, diện tích 79,2m2 tại địa chỉ phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh theo Giấy chứng nhận QSDĐ số CC 246049 do UBND thành phố Bắc Ninh cấp ngày 04/11/2015, ngày 27/07/2016 Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bắc Ninh xác nhận bà Đặng Tố Nga nhận chuyển nhượng.
3. Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 381, tờ bản đồ số 59, diên tích 79,2m2 tại địa chỉ phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh theo Giấy chứng nhận QSDĐ số BU 521335 do UBND thành phố Bắc Ninh cấp ngày 02/06/2014, ngày 27/07/2016 Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bắc Ninh xác nhận bà Đặng Tố Nga nhận chuyển nhượng.
Theo biên bản Cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản ngày 26/10/2023

Thẩm định tài sản kê biên là:
    1.  Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 379, tờ bản đồ số 59, diện tích 79m2 tại địa chỉ phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh theo Giấy chứng nhận QSDĐ số CC 246050 do UBND thành phố Bắc Ninh cấp ngày 04/11/2015, ngày 27/07/2016 Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bắc Ninh xác nhận bà Đặng Tố Nga nhận chuyển nhượng.
2. Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 380, tờ bản đồ số 59, diện tích 79,2m2 tại địa chỉ phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh theo Giấy chứng nhận QSDĐ số CC 246049 do UBND thành phố Bắc Ninh cấp ngày 04/11/2015, ngày 27/07/2016 Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bắc Ninh xác nhận bà Đặng Tố Nga nhận chuyển nhượng.
3. Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 381, tờ bản đồ số 59, diên tích 79,2m2 tại địa chỉ phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh theo Giấy chứng nhận QSDĐ số BU 521335 do UBND thành phố Bắc Ninh cấp ngày 02/06/2014, ngày 27/07/2016 Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bắc Ninh xác nhận bà Đặng Tố Nga nhận chuyển nhượng.
Theo biên bản Cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản ngày 26/10/2023

Ngày: 07/11/2023