Chi cục THADS huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản số 551/TB-CCTHADS ngày 07/11/2023

Ngày bắt đầu: 07/11/2023 -- Ngày kết thúc: 09/11/2023

Chi cục THADS huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản số 551/TB-CCTHADS ngày 07/11/2023

Chi cục THADS huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản số 551/TB-CCTHADS ngày 07/11/2023

Ngày: 07/11/2023