Thông báo bế giảng các lớp bồi dưỡng ngạch Thư ký, Thẩm tra viên, Thẩm tra viên chính thi hành án dân sự năm 2020

V/v thông báo bế giảng các lớp bồi dưỡng ngạch Thư ký, Thẩm tra viên, Thẩm tra viên chính thi hành án dân sự năm 2020

Ngày: 29/07/2020