Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên/ngạch chuyên viên chính/lãnh đạo, quản lý cấp phòng và lớp đào tạo Trung cấp LLCT-HC

Thông báo số 1328/TB-HVTP ngày 08/12/2020 của Học viện Tư pháp về việc chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên/ngạch chuyên viên chính/lãnh đạo, quản lý cấp phòng và lớp đào tạo Trung cấp LLCT-HC

Học viện Tư pháp

Ngày: 25/02/2021