Danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch Chấp hành viên trung cấp (có Danh sách kèm theo) gửi Cục THADS các tỉnh: Gia Lai, Tuyên Quang để thông báo cho thí sinh dự thi được biết

Danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch Chấp hành viên trung cấp (có Danh sách kèm theo) gửi Cục THADS các tỉnh: Gia Lai, Tuyên Quang để thông báo cho thí sinh dự thi được biết

Tổng cục THADS

Ngày: 25/03/2021