Thông báo về việc thay đổi thời gian học trên lớp của các Lớp bồi dưỡng ngạch thư ký thi hành án dân sự, thâm tra viên thi hành án dân sự năm 2021

V/v thay đổi thời gian học trên lớp của các Lớp bồi dưỡng ngạch thư ký thi hành án dân sự, thâm tra viên thi hành án dân sự năm 2021

Ngày: 29/04/2021