Thông báo lùi thời gian tổ chức thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2020

V/v lùi thời gian tổ chức thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2020

Ngày: 12/05/2021