Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh đạo, quản lý cấp phòng

V/v thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh đạo, quản lý cấp phòng

File đính kèm

Ngày: 26/05/2021