Thông báo chiêu sinh lớp đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (Chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị) tổ chức theo phương thức tập trung kết hợp trực tuyến

V/v chiêu sinh lớp đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (Chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị) tổ chức theo phương thức tập trung kết hợp trực tuyến

Ngày: 12/11/2021