Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên/chuyên viên chính; bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng; bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch

V/v chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên/chuyên viên chính; bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng; bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch

Ngày: 12/11/2021