Thông báo về việc bổ sung yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí Kế toán viên tại Thông báo số 364/TB-TCTHADS ngày 07/12/2021 của Tổng cục THADS

V/v Thông báo về việc bổ sung yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí Kế toán viên tại Thông báo số 364/TB-TCTHADS ngày 07/12/2021 của Tổng cục THADS

File đính kèm

Ngày: 24/12/2021