Thông báo triệu tập Lớp tập huấn phần mềm Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành và phần mềm Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự tại Quảng Nam

Để phục vụ cho buổi tập huấn, Tổng cục đề nghị các đại biểu triệu tập mang máy tính xách tay phục vụ tập huấn, 01 đại biểu/01 máy tính xách tay, có mặt trước giờ tập huấn 30 phút để thực hiện kết nối internet vào máy tính cá nhân. Đối với đại biểu là Lãnh đạo Cục, Chánh Văn phòng, Văn thư Cục, đề nghị mang chữ ký số đã được cấp phát và cài sẵn phần mềm ký số Vsgin (download tại đường link http://portal.ca.gov.vn/KnowledgeSharing/Pages/TaiPhanMem.aspx) để phục vụ tập huấn phần mềm Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành.

Ngày: 10/09/2019