Thông báo về việc chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính; bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

V/v chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính; bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Ngày: 12/01/2023