Nhập học và khai giảng các Lớp bồi dưỡng kỹ năng Lãnh đạo quản lý theo vị trí việc làm và kỹ năng quản trị nội bộ, truyền thông và xử lý tình huống cấp thiết (trong công tác THADS)

Nhập học và khai giảng các Lớp bồi dưỡng kỹ năng Lãnh đạo quản lý theo vị trí việc làm và kỹ năng quản trị nội bộ, truyền thông và xử lý tình huống cấp thiết (trong công tác THADS)

Ngày: 10/11/2023