Thông báo về việc lựa chọn đơn vị có đủ năng lực để tiến hành tiêu hủy (bao gồm bốc dỡ, vận chuyển đồng thời thu mua chất thải sau tiêu hủy)

Cục THADS thành phố Hà Nội thông báo về việc lựa chọn đơn vị để ký hợp đồng thực hiện tiêu hủy vật chứng đồng thời thu mua các chất thải sau tiêu hủy.

Cục THADS Tp Hà Nội

File đính kèm

Ngày: 02/05/2024