Sign In

THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH GIÁ SỐ 298/TB-CCTHADS NGÀY 25/09/2023 CỦA CHI CỤC THADS HUỆN MỘC HÓA, TỈNH LONG AN (26/09/2023)

1. Người có tài sản thẩm định giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An
Địa chỉ: Ấp Cả Đá, xã Tân Thành , huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An.
  1. Tài sản thẩm định giá:
 Quyền sử dụng đất: tổng diện tích theo giấy tờ pháp lý là 19.192 m2 , theo hiện trạng sử dụng là  19.148 m2 , cụ thể:
 -Thửa số 103, tờ Bản đồ 11, diện tích tích theo giấy tờ pháp lý là 4.865 m2 , theo hiện trạng sử dụng là  4.785 m2  , mục đích sử dụng: Đất chuyên trồng lúa nước;
-Thửa số 113, tờ Bản đồ 11, diện tích tích theo giấy tờ pháp lý là 14.327 m2 , theo hiện trạng sử dụng là  14.363 m2  , mục đích sử dụng: Đất chuyên trồng lúa nước.
Cùng Giấy CNQSDĐ số bìa CQ 887767, số vào sổ cấp GCN: CS 01327 ngày 03/06/2019 của Sở TNMT tỉnh Long An.
 Tài sản gắn liền với đất: là nhà và cây trồng.
Địa chỉ tài sản: Ấp 5, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An.

THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH GIÁ SỐ 298/TB-CCTHADS NGÀY 25/09/2023 CỦA CHI CỤC THADS HUỆN MỘC HÓA, TỈNH LONG AN (26/09/2023)

1. Người có tài sản thẩm định giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An
Địa chỉ: Ấp Cả Đá, xã Tân Thành , huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An.
  1. Tài sản thẩm định giá:
 Quyền sử dụng đất: tổng diện tích theo giấy tờ pháp lý là 19.192 m2 , theo hiện trạng sử dụng là  19.148 m2 , cụ thể:
 -Thửa số 103, tờ Bản đồ 11, diện tích tích theo giấy tờ pháp lý là 4.865 m2 , theo hiện trạng sử dụng là  4.785 m2  , mục đích sử dụng: Đất chuyên trồng lúa nước;
-Thửa số 113, tờ Bản đồ 11, diện tích tích theo giấy tờ pháp lý là 14.327 m2 , theo hiện trạng sử dụng là  14.363 m2  , mục đích sử dụng: Đất chuyên trồng lúa nước.
Cùng Giấy CNQSDĐ số bìa CQ 887767, số vào sổ cấp GCN: CS 01327 ngày 03/06/2019 của Sở TNMT tỉnh Long An.
 Tài sản gắn liền với đất: là nhà và cây trồng.
Địa chỉ tài sản: Ấp 5, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An.

Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Châu Thành thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 792/TB-CCTHADS ngày 26/9/2023 (26/09/2023)

Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Châu Thành thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 792/TB-CCTHADS ngày 26/9/2023

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tái sản theo TB số 1031/TB-THADS ngày 26/9/2023 của Chi Cục THADS Thành phố Vũng Tàu (26/09/2023)

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tái sản theo TB số 1031/TB-THADS ngày 26/9/2023 của Chi Cục THADS Thành phố Vũng Tàu
Các tin đã đưa ngày: