Sign In

Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Phong Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá số 415/TB-THADS ngày 11/7/2024 (11/07/2024)

Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 18, tờ bản đồ 64, diện tích 78 m2 tại Khu đô thị Mới, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã được Ủy ban nhân dân huyện Yên Phong cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất mang tên hộ ông Nguyễn Khắc Quỳ. Ngày 12/1/2017 tặng cho anh Nguyễn Khắc Quyền có xác nhận của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Phong.

Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Phong Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá số 415/TB-THADS ngày 11/7/2024 (11/07/2024)

Quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 18, tờ bản đồ 64, diện tích 78 m2 tại Khu đô thị Mới, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã được Ủy ban nhân dân huyện Yên Phong cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất mang tên hộ ông Nguyễn Khắc Quỳ. Ngày 12/1/2017 tặng cho anh Nguyễn Khắc Quyền có xác nhận của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Phong.

Chi cục THADS huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai thông báo về kết quả lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản số 484/TB-THADS ngày 11/7/2024 (11/07/2024)

Chi cục THADS huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai thông báo về kết quả lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản số 484/TB-THADS ngày 11/7/2024
Các tin đã đưa ngày: