Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thư ký thi hành án dân sự năm 2011

Ngày 24 tháng 8 năm 2011, Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp ban hành công văn số: 2992/THADS-TC, về việc chiêu sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thư ký thi hành án dân sự năm 2011

Công văn v/v triệu tập lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thư ký thi hành án dân sự

Triển khai Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2011, thực hiện Quyết định số 1294/QĐ-BTP ngày 01 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,  nhằm hoàn thiện tiêu chuẩn nghiệp vụ thư ký thi hành án dân sự theo Thông tư số 10/2010/TT-BNV ngày 28/10/2010 của Bộ Nội vụ, Tổng Cục thi hành án dân sự phối hợp với Học viện Tư pháp - Bộ Tư pháp tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thư ký thi hành án dân sự năm 2011 như sau: